Om oss

Bedehuset ligger i Helland i Vestnes Kommune.
       

Vestnes Indremisjon er tilsluttet Nordmøre og Romsdal Indremisjon og Indremisjonsforbundet

Denne hjemmesiden begynte vi med i 2003,og vi fornyet den i 2009 og nå igjen i 2012.
Vi ønsker at du på denne måten blir litt mer kjent med bedehuset og det
som skjer her, og gjennom linker også bli kjent med andre gode og aktuelle nettsteder.
Velkommen med tips og ideer om hjemmesiden, og velkommen innom på møter og samlinger!

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å være med i et kristent fellesskap, er du velkommen til å ta kontakt!

   

  
Kåre Sævareid
Åsbygda 6390 Vestnes
71180784 / 924 16 104   e-post:
k.saeva@online.no

     

Lover:                        Vestnes Bedehus        F.om 2/4-2009

 

§1

Vestnes Indremisjon (organisasjonsnr.:993 036 099) eig Vestnes Bedehus.

Stemmerett på årsmøtet for bedehuset  har dei som er innskrevne og betalande medlemer i Vestnes Indremisjon.

Det må brukast i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

 

§2

Vestnes Indremisjon (styret) har råderett over bruken av huset.

I gitte tilfelle kan huset leies ut til andre trossammenhenger.

Ved slike tilfeller kreves lojalitet mot ikkje å undergrave læreforankringa til bedehuset. (§1)

All utleie og bruk må godkjennast av styret for Vestnes Indremisjon,

i samråd med kretsleiar i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

 

§3

Når det ikkje kjem i vegen for bruken av huset etter §1 og §2, kan huset også brukast til møte for gode allmennyttige gjeremål,men det må vakast over at desse møta ikkje kjem i strid med Guds ord og sann kristeleg moral.

 

§4

På årsmøte til Vestnes Indremisjon  (som regel i mars mnd) blir det valgt eit styre på 5 medlemer.

(Får ein ikkje nok medlemmer i styret, må årsmøtet ta stilling til om ein for dette året kan godta eit mindre styre(minimum 3), eller legge ansvaret for bedehuset over på styret for Vestnes Indremisjon, som då i tillegg fungerer som styre for bedehuset.

Dei  må syta for økonomien til huset, reinhald og forsvarleg vedlikehald.

På årsmøtet legg bedehusstyret fram revidert rekneskap for inntekt / utgift for huset i året som gjekk.

Større økonomiske investeringar eller store forandringar på huset må leggjast fram på årsmøtet,

eventuelt ekstraordinært årsmøte.

 

§5

Skulle Vestnes Indremisjonsforening leggjast ned, skal styret for Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) velje 3 medlemer, og desse skal styre huset etter overnemnde reglar.

 

§6

Endringar i desse reglane  kan gjerast i årsmøte for Vestnes Indremisjon med 2/3 fleirtal.

Framlegg om dette må sendast til styret for Vestnes Indremisjon v/formann,

minst 3 månader før årsmøtet.

Men §1,§2 og §5 kan ikkje endrast utan godkjenning i styret for Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

 

Vedtatt på årsmøte 2/4-2009